قالب وردپرس

پزشک خانواده و نظام ارجاع

  • نظام ارجاع خدمات پزشکی

    "نظام ارجاع خدمات پزشکی" يعنی بيماران تحت پوشش بيمه بايد طبق مراحل وضع شده که شروع آن با پزشک خانواده است. مورد درمان قرار بگيرند.اگر بيماران مستقيما به مراکز تخصصی مراجعه نمايند هزينه‌ هايشان تحت پوشش بيمه نخواهد بود. چگونگی ارجاع در اين سيستم درمانی به هر پزشک عمومی ليستی از افراد تحت پوشش توسط شرکت بيمه داده می‌شود. و بيماران موظف می‌شوند به پزشک معرفی شده رجوع کنند. نحوه پرداخت پرداخت مخارج درمان بيمار رجوع کرده بر عهده پزشک خانواده است. که البته قبلا با توجه به سن اسامی ابلاغ شده به پزشک و همينطور ريسک بيماريشان مبلغی به صورت ميانگين تخمينی توسط شرکت بيمه‌ گر در اختيار پزشک خانواده قرار گرفته است. نظام ارجاع در ايران نظام ارجاع و برنامه پزشک خانواده يکی از مهم‌ترين اهداف برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در بخش بهداشت و درمان و حوزه سلامت کشور ما محسوب می‌شود. در قانون بودجه سال 84، سازمان بيمه خدمات درمانی موظف شد با صدور دفترچه بيمه خدمات درمانی برای کليه ساکنان روستاها و مناطق شهری زير 20/000 نفر امکان بهره‌مندی از خدمات سلامت را در قالب برنامه نظام ارجاع و پزشک خانواده فراهم آورد و اکنون نظام ارجاع به صورت محدود توسط سازمان بيمه خدمات درمانی در حال اجرا است . براساس دستورالعمل اجرايی طرح ارجاع و پزشک خانواده، پزشک خانواده بايد دارای مدرک دکترای حرفه‌ای بوده و در نخستين سطح خدمات عهده دار خدمات پزشکی باشد و مسئوليت هايی از قبيل تامين جامعيت خدمات، تداوم خدمات و مديريت سلامت را ارايه دهد. علاوه بر اين پزشک خانواده مسئوليت دارد خدمات سلامت را در محدوده بسته تعريف شده بدون تبعيض سنی، جنسی، ويژگی‌های اقتصادی، اجتماعی و ريسک بيماری در اختيار فرد، خانواده، جمعيت و جامعه تحت پوشش خود قرار دهد.

آقای دکتر مجتبی شعبانپور حقيقی

آقای دکتر سيد عابدين حسينی

خانم دکتر محبوبه صفری

خانم دکتر مژده همتيان

 

خانم دکتر فروغ محمدی