آدرس درمانگاه رازی شیراز


شیراز- بزرگراه امام خمینی (کمربندی)-ابتدای خیابان میثم جنوبی (احمد آبادپشم شیشه) -درمانگاه رازی